نیک‌اندیشانی در خراسان جنوبی با وقف اموال خود به زنده ماندن فرهنگ فاطمی کمک کرده‌اند که چنین موقوفاتی هر سال در ایام فاطمیه جای جای استان را به عطر یاس نبوی معطر می‌کند.  از آنجا که وقف یک ظرفیت دینی گسترده ...