اگر شناخت ما از حسینی صحیح باشد، او احتمالاً از این عصبانیت ناگهانی ناراضی است و پیش خودش می‌گوید من نباید این حرف‌ها را می‌زدم. اما این شناخت ما از بازیگر صاحب نام این روزهاست که از مدت‌ها پیش و ...