مقامات لیبی و سازمان‌های امداد طی ماه‌های گذشته حدود ۱۰۰ جسد را در چندین گور دسته‌جمعی از زیر خاک بیرون کشیده‌اند. مقامات واشنگتن می‌گویند، از قرار معلوم برخی از آنها شکنجه شده‌اند، آنها را سوزانده‌اند و یا زنده به گور ...