جلدی که خود به تنهایی می‌توانست شوق بودن در جشنواره را برانگیزد. برای اولین بار من نوجوان می‌خواستم جشنواره فیلم فجر را تجربه کنم. از جشنواره تنها تصورم نوشته‌های ماهنامه فیلم  وتصاویر اندک برنامه جنگ هنر هفته  بود. در یک ...