ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه روز جمعه چهارم مهر (۲۴ سپتامبر) چند ساعت پس از حمله با چاقو به عابران در نزدیکی دفتر سابق مجله شارلی ابدو از صحنه جنایت بازدیدکرد. در این محل چهار نفر با چاقو مورد حمله ...