۹ نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری در فرودگاه آرلاندا استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی دستگیر شد. روز ۱۳ نومبر ۲۰۱۹ حمید نوری که به شدت خود را باخته بود و هنوز دستگیری خود را ...