کریستینه لامبرشت، وزیر دادگستری و فرانسیسکا گیفای، وزیر امور خانواده (هر دو از حزب سوسیال دموکرات) مدت‌ها تلاش داشتند در دولت آلمان پیشنهاد خود را به کرسی بنشانند، اما هر بار از سوی وزیران دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی ...