سلمان خدادادی، نماینده سابق ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، در دومین دور رسیدگی به پرونده "تجاوز و سوءاستفاده از موقعیت"، از اتهام تعرض تبرئه و به ۹۹ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. ...