زنان یا مردان فلسطینی که با یک عرب اسرائیلی ازدواج کرده باشند، از حق اقامت یا حقوق شهروندی در این کشور محرومند. برای آنها جوازی صادر می‌شود که باید منظما در ادارات مربوطه مهر بخورد. به عبارت دیگر آنها مجبورند ...