اقتصاد۲۴- طی سال‌های گذشته بار‌ها سامانه‌هایی برای دریافت اطلاعات مربوط به کارکنان به ویژه اطلاعات حقوقی آن‌ها راه اندازی شده، اما نتیجه چندان مطلوبی به همراه نداشته است؛ به طوری که دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون به طور کامل برای ورود ...