پس از ۴۰ روز زندگی در فضایی تاریک و بدون وسایل روزمره، بازگشت به زندگی عادی شوق عمیقی در انسان ایجاد می‌کند. حتی نور که پدیده‌ای عادی محسوب می‌شود، ارزش بیشتری می‌یابد این تجربه هفت زن و هشت مرد ۲۵ تا ۵۰ ساله ...