رسم است که پس از درگذشت مقامات نامدار سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی سیل پیام‌های تسلیت به‌راه می‌افتد و رسانه‌ها و شخصیت‌ها در باره دستاوردهای زندگی متوفی اظهارنظر می‌کنند. آنچه که در دو روز گذشته در اینترنت و رسانه‌های تصویری ...