«من اساس دموکراسی را بر مبنای جمهوریت می‌بینم یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشان و حکومت بر خود بر مبنای انتخابات و دادن رای به کسانی که در قبال این رای پاسخگو و مسئول باشند.» اینها بخش‌هایی از ...