بسیاری از شهرهای آلمان ظرف روزهای گذشته شاهد برگزاری تظاهرات نیروهای افراطی علیه تصمیمات دولت درباره مقابله با کرونا بوده است. تظاهراتی که عمدتا توسط نیروهای راستگرا و احزاب و گروه‌های پوپولیست سازماندهی شده است. سایت "تاگس‌شاو" وابسته به شبکه ...