با مراجعه به تاریخ می بینیم در یک مقطع تاریخی وقتی سپاه ابرهه با لشگری از فیل به خانه خدا حمله می کند، خداوند از خانه خودش مراقبت می کند و با سپاهیان ابابیل، آنها را قلع و قمع می ...