بعد از دو روز بی‌خبری از بهاره هدایت، فعال زنان و دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، او به خانواده‌اش اطلاع داد که برای تفهیم اتهام، در شعبه ۴ بازپرسی زندان اوین است. این خبر را ریحانه طباطبایی، روزنامخ‌نگار و یکی ...