رویداد۲۴ حادثه نطنز در ادامه سلسله حوادث دیگر تروریستی و خرابکاری در چند سال اخیر موجب شد تا اظهارات جدیدی درباره این اتفاقات از سوی برخی مقامات نظامی و سیاسی کشور مطرح شود. در حالی که موضوع نفوذی و وجود جاسوس ...