گروه رسانه؛ حسین مهدی‌تبار :«در دنیای امروز، پیروزی با کسی است که داستانش پذیرفته شود»؛ این توصیف جنگ روایت‌ها در دوران کنونی ماست.  روایت‌ها داستان‌هایی هستند که افراد جامعه به کمک آن دنیای پیرامون خود را درک می‌کنند و رسانه‌ها ...