نگاه تجربه‌گرا؛ بهره‌بردن از ایده‌های بدیع و زبان صریح و بی‌پیرایه نقادانه به‌ عنوان مثلث قدرت آثار سیدمحمد مساوات شناخته می‌شود. شکل، شیوه و شمایلی که از سال ۱۳۸۸ با نمایش آقای بکت سکسکه فراموش نشود که آنرا برای نخستین بار ...