مجلس نمایندگان که دموکرات‌ها در آن اکثریت دارند، قصد دارد ماری‌جوانا را از لیست مواد مخدر خطرناک و در نتیجه غیرقانونی بیرون آورد. در رأی‌گیری ۲۲۸ نماینده به این لایحه رأی مثبت دادند و ۱۶۴ نماینده رأی منفی که بیشتر آنها نمایندگان حزب ...