مردم نیس و سراسر فرانسه سوگوارند. مسلمانان مؤمن فرانسه نیز همدرد با فرانسوی‌ها در کنار آنها قرار گرفته‌اند، آنانی که فرانسه را وطن دوم خود می‌دانند، به قانون اساسی پایبندند و  می‌خواهند در صلح زندگی کنند. اگرچه آنها موافق انتشار کاریکاتورهایی ...