دولت اتریش برای مقابله با "اسلام سیاسی" روز پنجشنبه ٢٧ ماه مه "نقشۀ اسلام" را در شبکه اینترنت منتشر کرد. در این نقشه اسامی و نشانی ۶۲۳ مسجد و تشکل اسلامی در این کشور درج شده است. علاوه بر آن ...