یک گروه تحقیقاتی از ویروس‌شناسی مولکولی و پزشکی دانشگاه بوخوم آلمان با مشارکت همکارانشان از شش دانشگاه دیگر آلمان می‌گویند، برخی از دهان‌شویه‌های تجاری می‌توانند ویروس کرونا را از بین ببرند. آنها یافته‌های خود در این زمینه را در مجله ...