شرکت بیمه آسیا از مختصات فروش ملک ولنجک شامل مجتمع مسکونی ۴۰ واحدی نوساز از طریق مزایده خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد. شرکت بیمه آسیا از مختصات فروش ملک ولنجک از طریق مزایده خبر داد و ...