فریدریش مرتس، عضو رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان و نامزد ریاست در این حزب، از همکاری نزدیک‌تر اتحادیه اروپا با ترکیه و بعد از آن با روسیه پشتیبانی کرد. او گفت فضای اقتصادی اروپا باید گسترش یابد تا بتواند ورود کشورهایی ...