دادگاه عالی منطقه‌ای ایالت زاکسن آلمان یک پناهجوی سوری را که در اکتبر ۲۰۲۰ در شهر درسدن با چاقو به دو مرد همجنس‌گرا حمله کرده، یکی از آنها  را کشته و دیگری را به‌شدت زخمی کرده بود، به حبس ابد با ...