دیوان مدنی عالی ترکیه جمعه (دهم ژوئیه برابر ۲۰ تیر) حکم داد که عمارت پرشکوه ایاصوفیه نمی‌تواند تنها به عنوان موزه کارکرد داشته باشد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، عمارت ایاصوفیه وضعیت وقفی دارد و از اموال یک بنیاد دینی است که ...

هرکس که گذارش به استانبول افتاده باشد، حتی برای کار، قطعا پایش به ایاصوفیه هم رسیده، ساختمانی گنبدی شکل، زیبا و باشکوه در قاب چهار مناره، بر زمینی سبز و پوشیده از درخت. "ایاصوفیه" و یا به زبان یونانی "حکمت ...