ینس اشپان، وزیر بهداشت آلمان تشدید محدودیت‌های کرونایی را ضروری دانسته است. این در صورتی است که در کوتاه مدت رقم ابتلا به ویروس سارس-کوو۲ کاهش پیدا نکند. به گفته اشپان روزهای آینده در این باره تعیینکننده هستند. وزیر بهداشت ...