با گذشت سه روز هنوز هم رسانه‌های آلمان به هجوم مخالفین محدودیت‌های کرونایی به پارلمان این کشور می‌پردازند. همه می‌پرسند که چه شد که معترضان به ساختمان رایشستاگ محل پارلمان آلمان هجوم بردند؟ کالبدشکافی این حادثه که رسانه‌های آلمان از آن ...