در شهر گلزن‌کیرشن در ایالت نورد راین وست فالن، پلیس جلوی تظاهرکنندگانی را که قصد داشتند از مقابل ایستگاه قطار مرکزی این شهر به سمت یک کنیسه بروند گرفت.  به گفته پلیس این شهر نیروهای انتظامی مجبور به استفاده از ...