به گزارش تارنمای المسله عراق، سلام افزود: مأمور شدن علاوی برای تشکیل کابینه دولت گامی به جلو است و ما آن را مثبت می‌ دانیم و بهتر از هرج و مرج دامنه دار در عراق است. وی گفت: تعیین و ...