شرکت‌کنندگان در تظاهرات هاناو به نام انسانیت و رواداری به خیابان‌ها آمده بودند. توفیق اوزجان، یکی از سازمان‌دهندگان تظاهرات، گفت: «برای ما مهم این است که نظرات و انتظاراتمان را به روشنی بیان کنیم. و آن‌هم علیه ترور، خارجی‌ستیزی و نژادپرستی‌ای ...