استان سمنان در سه محور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ظرفیت های خاص و متنوع است که  می توان به وجود نزدیک به ۳۰ کاروانسرا و آرامگاه شخصیت های تاریخ عارفان ایران چون شیخ علاالدوله سمنانی، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و شیخ محمود ...