پژوهشگران بخش بیولوژی دانشگاه زارلند، در جنوب غربی آلمان، در تحقیقی که در به تازگی منتشر شده نشان داده‌اند كه انسانها نیز مانند بعضی از حیوانات به صورت غیر ارادی سلول‌های گوش خود را به سمت صداهای مهم و جالب ...