درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی بیش از دو سال است که موضوع مناقشه میان دو کشور است؛ مناقشه‌ای که هنوز راه‌حلی برای آن ارائه نشده است. این موضوع ظرف چند روز اخیر، موضوع کشمکش میان روزنامه کیهان ...