وی ادامه داد: با ۲ کشور دیگر برای خرید واکسن قرارداد بسته‌ایم و حجم اعظم واکسن‌ها از این دو کشور خواهد بود. ما با ترکیب واکسن وارداتی و داخلی می‌توانیم جمعیت ١٨ تا ۴٠ سال را واکسینه کنیم. برای تزریق ...