به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، سیدابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره موضوع تاکسیرانی و انتقاد به برنامه دستپخت، اظهار داشت: اگر چه امروز با شروع پاندمی کرونا اهمیت و جایگاه حمل و ...