تصورش را کنید که پاى رادیو نشسته‌اید و شبکه رادیویی ناگهان برنامه‌اش را قطع می‌کند و شروع می‌کند به پخش ترانه‌های گروه معروف بیتلز. سعی می‌کنید با تغییر موج شبکه‌های دیگر را بگیرید، اما از همه جا صدای ترانه‌های گروه بیتلز به ...