اگرچه این کشور آسیای مرکزی که از قضا در همسایگی کشور چین، خواستگاه این بیماری همه گیر واقع شده و به استناد آمارهای ملی و جهانی تاکنون به دلایل مختلف از آلودگی به این ویروس وارداتی در امان مانده است، ...