مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظان آرامش بیان کرد: موجودیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید در صنعت بیمه مورد بازبینی قرار گیرد که آیا وجود آن با توجه به شرایط موجود لازم است وقتی که شرایط به سمتی می‌رود که روزانه به ...