به گزارش پایگاه خبری نشان : مهرانه مهین ترابی در سال 1336 در کرج متولد شد. مهرانه مهین ترابی  فرزند چهارم یک خانواده هفت نفری است و جز او کسی در خانواده فعالیت هنری ندارد. مهرانه مهین ترابی دارای لیسانس ...