بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، پیش‌تر در اظهارنظری، پیامدهای پاندمی کرونا در جهان امروز را "همه‌گیری اول" نامیده بود و تأثیر آن را با تاثیر "جنگ جهانی دوم" بر انسان در قرن گذشته مقایسه کرده بود. گیتس هشدار داده بود ...