دادستان کل آلمان در پرونده قتل یک شهروند گرجستان در پارکی در برلین انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه گرفته و دولت این کشور را مقصر می داند. این موضوع می تواند باعث کدورت مناسبات برلین و کرملین شود.  ...