دکتر غلامرضا غفاری ضمن بیان این مطلب به وضعیت بودجه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سال جاری اشاره کرد و گفت: بودجه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها در دو قسمت توزیع می‌شود؛ بخش عمده آن مربوط به بودجه‌هایی است که در درون دانشگاه‌ها ...