دادگاه حقوق بشر اروپا، آلمان را از اتهام کشتار غیرنظامیان در عملیات هوایی سال ۲۰۰۹ در کندوز مبرا شناخت. حمله ناتو در کندوز، به دستور یک ژنرال آلمانی انجام گرفت و شاکی پرونده، شهروندی افغان بود که دو پسر ۸ و ...