باربارا پُمپیلی، وزیر بازسازی محیط‌زیستی فرانسه به روزنامه لوموند گفت که دولت فرانسه از شرکت اداره‌کننده فرودگاه خواسته است "در انطباق با سیاست زیست‌محیطی پروژه ساخت چهارمین ترمینال فرودگاه شارل دو گل را متوقف و آن را منتفی کند". این ...