کیاو زوار مین، سفیر میانمار در لندن و از مخالفان خونتای نظامی در کشورش پس از این که او را به سفارت راه ندادند، در خودروی خود در نزدیکی سفارت شب را به صبح رساند. ظاهرا او از نظامیان حاکم ...