به گزارش خبرگزاری آلمان گرد مولر، وزیر همکاری‌های اقتصادی و توسعه این کشور با توجه به خطر روزافزون انتقال بیماری‌های خطرناک و ویروس از حیوانات وحشی به انسان از کشورهای آسیایی و آفریقایی خواست که ۵۰ بازار فروش حیوانات وحشی ...