حسن لاسجردی با بیان این‌ که  طی این سال‌هایی که از بحران سوریه می‌گذرد ترکیه با اظهارنظرها و رفتارهای خود نشان داده که می‌خواهد مشارکت جدی در سرنوشت سوریه داشته باشد و در همین چارچوب شاهد تلاش‌های این کشور برای حضور در ...