اکبر رادی در سال ۱۳۱۸ در رشت زاده شد: «پدرم هنگام جنگ جهانی دوم یک کارخانه کوچک قندریزی داشت که قند بخشی از شهر را تأمین می‌کرد. دستش به دهانش می‌رسید و سفره‌اش گشاده بود. سواد قدیمی داشت و به ...